divendres, 31 octubre de 2014

Renovació membres consell escolar de l'escola

Benvolgudes famílies,


D’acord amb la resolució ENS/2160/2012, de16 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics (DOGC 6716 de 29/09/2014)

La composició del Consell Escolar de la nostra escola és la següent:

§  La directora, que n’és la presidenta
§  La cap d’estudis
§  La secretària, amb veu i sense vot
§  Una persona representant de l’Ajuntament
§  Cinc mestres elegits pel Claustre
§  Cinc pares/mares: - 4 persones elegides del cens de pares i mares
           - 1 persona designada per l’AMPA
§  Una representant del personal d’administració i serveis

La renovació de persones membres és parcial. Cada dos anys es renova la meitat del sector famílies i del sector mestres.

Pel que fa referència al sector pares i mares, enguany caldrà elegir 2  membres, dos representats del sector pares/mares.

Tots els pares i les mares, així com els tutors legals de l’alumnat matriculat al centre, poden presentar-se com a candidats o candidates i poden votar.

El 3 de novembre es farà públic el cens provisional al tauler del vestíbul. És important que comproveu les vostres dades, i que en cas d’haver-hi errades, feu la reclamació a la secretaria de l’escola, dins del termini establert en el calendari.

Us encoratgem a participar en aquest procés, el Consell Escolar és el màxim òrgan de decisió de l’escola i un dels canals més importants de participació.
Tothom que estigui interessat en presentar candidatura o bé desitgi més informació, pot posar-se en contacte amb l’equip directiu o amb qualsevol de les persones membres de l’actual Consell Escolar o amb la pròpia AMPA.

També trobareu informació sobre les funcions, composició i funcionament al web del Consorci d’Educació de Barcelona.


divendres, 17 octubre de 2014

Noms de les classes

Ja hem escollit el nom de la classe. Tothom ha fet una bona defensa i ha estat difícil triar-los


P3A/P3B
POLLETS I CAVALLS
P4A/P4B
CANGURS I PANDES
P5A/P5B
PEIXOS PALLASSO I PEIXOS ESPASA
1rA/1rB
XORIGUERS I ÒLIBES
2nA/2nB
COBRES/PITONS
3rA/3rB
SAMBAVA TOMATO I FERRERETS
4tA/4tB
SALTAMARTINS I ESCORPINS
5èA/5èB/5èC
CELTES/SAMURAIS/EGIPCIS
6èA/6èB
PERIODISTES/ VIDEOJOCS

dilluns, 22 setembre de 2014

Reunions de nivell

Aquí teniu les dates de les reunions de nivell.
Totes tindran lloc a les 17:30 h.
Tant bon punt ens informin de si es pot organitzar servei de guarderia i preu us ho farem saber.

Educació infantil:

P3:   dimarts 14 d'octubre
P4:   dijous 16 d'octubre
P5:   dilluns 13 d'octubre


Primària:

Primer:   dimarts 21 d'octubre
Segon:   dilluns 6 d'octubre
Tercer:   dimarts 7 d'octubre
Quart:    dijous 2 d'octubre
Cinquè: dimecres 8 d'octubre
Sisè:      dimecres 1 d'octubre

L'AMPA organitza servei de guardèria durant les reunions de nivell per a nens/es de 3 a 10 anys. El preu del servei és de 3€ i 2€ si en fa ús algun germà/na.

Cal avisar amb un parell de dies per tal de muntar el servei fent servir el correu electrònic: correu@ampafortpienc.org
o bé trucant a l'escola de les 9 a les 10:30 al 93 2462999


                                                  


                    

dimecres, 3 setembre de 2014

Convocatòria d'ajuts per alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2014-2015:
  • Ajuts directes per a alumnes (inclosos els que tenen TDAH) que necessiten suports determinats i atencions educatives específiques derivades d'una discapacitat o d'un trastorn greu de la conducta, durant tota l'escolarització o només durant un període.
  • Subsidis per a necessitats educatives especials derivades d'una discapacitat o un trastorn greu de la conducta per a famílies nombroses.
  • Ajuts per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.
A qui va dirigit?
A alumnes d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà o superior, ensenyaments artístics professionals, PQPI, formació professional bàsica o programes de formació per a la transició a la vida adulta, que presenten una necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de la conducta o a causa de les seves elevades capacitats  intelectuals.


Termini per presentar la sol·licitud: del 14 de juliol al 30 de setembre de 2014

En aquest enllaç trobareu la sol·licitud.

A més a més haureu de presentar la següent documentació:

1. Fotocòpia del DNI/NIF o NIE de l’alumne/a sol·licitant i de tots els membres computables de la unitat familiar majors de 14 anys.

2. Còpia de les dades identificatives del compte (CCC, codi compte client, on constin els codis de l’entitat bancària, l’oficina, el dígit de control i el número de compte o llibreta) on el/la sol·licitant vulgui percebre la beca. El/la sol·licitant ha de ser titular o cotitular d’aquest compte. Si és menor de 14 anys caldrà especificar quin membre de la unitat familiar (pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a) és titular o cotitular del compte i especificar el seu DNI/NIF o NIE. AQUEST COMPTE HA D’ESTAR OBERT I NO S’HA DE MODIFICAR NI CANCEL·LAR FINS QUE NO S’HAGI FET LA TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA DE L’IMPORT DE L’AJUT.

3. Fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent, si escau.

4. Documentació acreditativa per a justificar qualsevol situació específica al·legada a la sol·licitud.


5. Resolució de la qualificació de la disminució. Aquesta certificació l’expedeix el Departament de Benestar Social i Família, Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), als Centres d’Atenció al Disminuït (CAD). Si la qualificació és inferior al 33% s’haurà de presentar una certificació emesa per l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica (EAP).


RECORDEU que ens heu de portar la sol·licitud i la documentació a l'escola  per dur-les al Consorci d'Educació degudament diligenciades.
dimarts, 2 setembre de 2014

Beques de Menjador

Recordeu que s'ha obert un segon termini per sol·licitar ajuts de menjador:

Els terminis són del 8 al 19 de setembre

En aquest enllaç trobareu tota la informació i podeu descarregar-vos els impressos.
També els teniu a la vostra disposició a la secretaria del centre.